Redundant Power Supply

Delta AC to DC 100-240V 500W 2U (1+1)Redundant with PFC

FSP AC to DC 100-240V 750W 2U(1+1)Redundant with PFC

300 W ATX Mini Redundant Power Supply